PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI PYTHON

Trong khóa học này, người học sẽ được giới thiệu về lĩnh vực thống kê, bao gồm dữ liệu đến từ đâu, thiết kế nghiên cứu, quản lý dữ liệu cũng như khám phá và trực quan hóa dữ liệu. Người học sẽ xác định các loại dữ liệu khác nhau và tìm hiểu cách trực quan hóa, phân tích và diễn giải các tóm tắt cho cả dữ liệu đơn biến và đa biến. Người học cũng sẽ được giới thiệu về sự khác biệt giữa lấy mẫu xác suất và lấy mẫu phi xác suất từ ​​các quần thể lớn hơn, ý tưởng về cách ước tính mẫu khác nhau và cách có thể suy luận về các quần thể lớn hơn dựa trên lấy mẫu xác suất. Vào cuối mỗi phần, người học sẽ áp dụng các khái niệm thống kê mà họ đã học bằng Python trong môi trường khóa học. Trong các buổi học trong phòng thí nghiệm này, người học sẽ khám phá các cách sử dụng Python khác nhau như một công cụ, bao gồm các thư viện Numpy, Pandas, Statsmodels, Matplotlib và Seaborn. Các video hướng dẫn được cung cấp để hướng dẫn người học cách tạo trực quan hóa và quản lý dữ liệu, tất cả đều có trong Python. Khóa học này sử dụng môi trường Jupyter Notebook.

Mục tiêu học tập

 • Phát triển triển vọng cho khóa học, tóm tắt các khái niệm và mục tiêu trong tương lai.
 • Khám phá các cách sử dụng số liệu thống kê khác nhau và kiểm tra dữ liệu bắt nguồn từ đâu.
 • Xác định chính xác các loại dữ liệu khác nhau và hiểu cách sử dụng khác nhau của từng loại.
 • Hiểu các hàm cơ bản của Python để nhập, làm sạch và quản lý dữ liệu.
 • Hiểu các màn hình đồ họa khác nhau được sử dụng cho từng loại dữ liệu và biến định lượng đơn.
 • Giải thích biểu đồ và sơ đồ hộp để mô tả dữ liệu định lượng.
 • Có được những diễn giải chính được sử dụng để mô tả dữ liệu định lượng.
 • Tạo biểu đồ, sơ đồ hộp và tóm tắt bằng số thông qua Python.
 • Tạo biểu đồ và thống kê tóm tắt dữ liệu đa biến, cả phân loại và định lượng.
 • Tóm tắt thông tin quan trọng thu được thông qua trực quan hóa dữ liệu đa biến.
 • Truyền đạt các ý tưởng thống kê rõ ràng và chính xác tới nhiều đối tượng.
 • Tích hợp lý luận thống kê vào các quyết định và tình huống trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
 • Phân biệt lấy mẫu xác suất và lấy mẫu phi xác suất.
 • Mô tả khái niệm về phân phối lấy mẫu và cách người ta có thể suy luận về tham số tổng thể dựa trên các đặc điểm ước tính của phân phối đó.
 • Xác định các kỹ thuật phân tích thích hợp cho các mẫu xác suất và phi xác suất.
 • Giải thích tại sao các mẫu được thiết kế kém có thể dẫn đến những mô tả về các đặc điểm tổng thể bị sai lệch về bản chất.

Nội dung

Nội dung Chi tiết Thực hành
Giới thiệu dữ liệu Hiểu và các nguyên tắc về trực quan hóa dữ liệu

Khái niệm thống kê

Khái niệm dữ liệu và phân loại

Nguồn gốc dữ liệu

Các loại biến

Thiết kế dữ liệu

Quản lý và thao tác dữ liệu

Giới thiệu về notebook Jupyter

Các kiểu dữ liệu trong Python

Thư viện và quản lý dữ liệu

Dữ liệu đơn biến Phân loại dữ liệu dạng: bảng, biểu đồ thanh, biểu đồ tròn.

Dữ liệu định lượng dạng biểu đồ

Điểm chuẩn – Quy tắc thực nghiệm

Dữ liệu định lượng dạng Boxplots

Đọc hiểu dữ liệu qua biểu đồ

 

 

 

Tóm tắt dữ liệu bằng chữ

Tóm tắt dữ liệu bằng hình ảnh:

Biểu đồ tương tác và Boxplot

Thư viện Python và giới thiệu về đồ thị

–          Bảng

–          Biểu đồ

–          Sơ đồ hộp

Thực hành: Phân tích dữ liệu đơn biến về NHANES

Tóm tắt dữ liệu bằng chữ

Dữ liệu đa biến Nhóm và phân loại dữ liệu đa biến

Mối liên hệ dữ liệu định lượng đa biến

Nghịch lý Simpson

Cách thức để trực quan hóa dữ liệu

Lựa chọn dữ liệu đa biến

Phân phối đa biến

Kiểm tra đơn vị

 

Biểu đồ phân tán tương tác

Thiết kế nghiên cứu dữ liệu Pizza

 

 

 

 

Nghiên cứu phân tích đa biến với NHANES

Sổ tay đánh giá phân tích đa biến

Số lượng và mẫu Lấy mẫu dựa trên dữ liệu xác định

Lấy mẫu xác suất

Lấy mẫu phi xác suất

Lưu ý với lấy mẫu phi xác suất

Phân biệt giữa mẫu có xác suất và phi xác suất

Phương sai lấy mẫu và phân phối mẫu

Suy luận dựa theo mẫu

Mẫu phức tạp

Lấy mẫu từ quần thể thiên vị

Tính ngẫu nhiên và tính tái tạo

Quy tắc phân phối theo kinh nghiệm

Minh họa phân phối mẫu với NHANES

 

 

 

 

Curriculum is empty

Instructor

User Avatar TokTips

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *