Khóa học giúp bạn nắm được các khái niệm về cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu. Và đặc biệt là cách thức sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc T-SQL phục vụ cho công tác quản lý dữ liệu.

NỘI DUNG

+ Hiểu được khái niệm dữ liêụ là gì và cơ sở dữ liệu là gì

+ Hiểu được mô hình dữ liệu quan hệ

+ Làm quen với hệ Quản Trị CSDL quan hệ M. Access, My SQL, SQL Server

+ Công cụ MySQL. Cài đặt và các thao tác cơ bản với cơ sở dữ liệu mẫu

+Tìm hiểu các bước xây dựng CSDL

+ Hiểu các khái niệm về thực thể, tập thực thể

+ Nắm được mối quan hệ giữa các thực thể

+ Các ràng buộc trong CSDL quan hệ: khoá chính, khoá ngoại

+ Kỹ thuật phân tích bài toán.

+ Nhận diện Thực Thể và Thuộc tính

+ Xây dựng lược đồ quan hệ

+Tìm hiểu về mô hình thực thể ERD và các thành phần của nó

+ Từ mô hình ERD hướng đến xây dựng CSDL mức vật lí

+ Giới thiệu về chuẩn hoá dữ liệu

+ Qui trình chuẩn hoá dữ liệu

+Giới thiệu về ngôn ngữ SQL

+Phân loại ngôn ngữ SQL: DML, DDL, DCL và DQL

+ Tìm hiểu về ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL gồm các câu lệnh:

+ CREATE

+ ALTER

+ DROP

+ Tìm hiểu câu lệnh truy vấn SELECT trên một bảng

+ Lọc dữ liệu với các mệnh đề WHERE, toán tử điều kiện trong SQL ( distinct, and, or, in, not in, like, between and, limit, is null…)

+ Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY ( desc, asc)

+Nhóm dữ liệu với mệnh đề GROUP BY

+Tìm hiểu câu lệnh truy vấn Select trên nhiều bảng với mệnh đề JOIN

+Phân loại INNER JOIN, LEFT/RIGHT OUTER JOIN

+ Câu truy vấn lồng nhau – SUB QUERY

+ Nhóm có điều kiện với HAVING

+ Nhóm với nhiều tập hợp với ROLLUP

+ Tìm hiểu về ngôn ngữ thao tác dữ liệu DML gồm các câu lệnh:

+ INSERT ( Insert muiltiple rows, insert into Select, insert ignore)

+ UPDATE

+ DELETE

+ REPLACE INTO

+Hàm thống kê Sum, count, avg, min, max

+Hàm xử lý chuỗi

+ Hàm thời gian

+ Hàm số và toán học

+ Hàm logic

+ Hàm định dạng, convert

+ Hàm kiểm tra sự tồn tại các đối tượng trong dữ liệu EXIT

+ Khung nhìn view – cách tạo

+ Tạo các bảng mới trong lệnh SELECT INTO

+ Tạo bảng tạm cte với WITH as

+ Thủ tục Store Procedure – các Biến và hàm logic

+ Gộp nhiều truy vấn với nhau với UNION

+ Xác định dữ liệu chung giữa các nhóm với INTERSECT

+ Xác định dữ liệu riêng giữa các nhóm với MINUS

+ Các hàm tự tạo

+ Chỉ mục INDEX

+ Tìm kiếm SEARCH

+ Hàm tự tạo

+Nhập dữ liệu CSSV vào csdl

+Xuất csdl ra file CSV

+Tìm hiểu các bước backup, recovery, import, export  CSDL

+ Khởi động – dừng dịch vụ

+ Người dùng – Phân quyền và bảo mật

+Chia sẻ tình huống và kinh nghiệm trong MySQL

ĐĂNG KÝ

Để khóa học hiệu quả và đáp ứng tối đa nhu cầu của học viên, anh/chị vui lòng quét mã QR hoặc bấm chọn vào ĐĂNG KÝ

Link Zalo của lớp : https://zalo.me/g/fqlust378zalo.me/g/fqlust378

TÀI NGUYÊN

Bấm chọn vào ĐÂY ĐỂ LẤY TÀI NGUYÊN KHÓA HỌC

Bấm chọn vào ĐÂY ĐỂ LẤY TÀI NGUYÊN KHÓA HỌC

Bộ cài  Workbench for Windown : https://dev.mysql.com/downloads/workbench/

Bộ cài XAMPP: https://www.apachefriends.org/download.html

YÊU CẦU

Các hệ điều hành

Windows

Mac

KIỂM TRA

Học viên vui lòng Bấm vào link sau để làm bài đánh giá cuối khóa: https://testmoz.com/q/11071158

Liên hệ giảng viên để được cấp mật khẩu!

Curriculum is empty

Instructor

User Avatar TokTips

0.0
0 total
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *